Struktura organizacyjna

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Rybniku

Zespołem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Rybnika.

Dyrektor Zespołu kieruje pracami placówek opiekuńczo-wychowawczych przy pomocy wyznaczonych w poszczególnych placówkach wychowawców zwanych kierownikami.

Zakres obsługi Placówek, obejmuje:

  • obsługę finansowo – księgową
  • obsługę administracyjną
  • obsługę organizacyjną
  • obsługę prawną
  • obsługę informatyczną.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze realizują zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

  • zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej
  • realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku
  • umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej
  • zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.