Forma prawna

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze są jednostkami organizacyjnymi Miasta Rybnika, nieposiadającymi osobowości prawnej, prowadzonymi w formie jednostek budżetowych.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostek:

Ikona PDF Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 528)

Ikona PDF Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)

Ikona PDF Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Ikona PDF Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).


ZOPOW działa w oparciu o statut przyjęty uchwałą 466/XXVI/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2020 r.

Dla oznaczenie Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku może być używany skrót ZOPOW.

Ikona PDF Uchwała 466/XXVI/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nadania statutu ZOPOW (PDF, 232 KB)

Ikona PDF Uchwała 522/XXX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 466/XXVI/2020 w sprawie nadania statutu ZOPOW (PDF, 116 KB)

ZOPOW realizuje zadania dla jednostek obsługiwanych, które zostały określone w następujących uchwałach:

Ikona PDF Uchwała 738/XLVII/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi – POW M1, POW M2, PRZYSTAŃ (PDF, 109 KB)

Ikona PDF Uchwała 303/XVIII/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi DD i PM 3 (PDF, 108 KB)

Ikona PDF Uchwała 465/XXVI/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi PM4 i ORPZ (PDF, 121 KB)


Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze są jednostkami wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Mieście Rybniku. Realizują zadania Miasta Rybnika poprzez zapewnienie opieki całkowitej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze działają w oparciu o statuty przyjęte uchwałą Rady Miasta Rybnika:

Ikona PDF Uchwała 779/XLVI/2018 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 1 (PDF, 218 KB)

Ikona PDF Uchwała 780/XLVI/2018 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 2 (PDF, 218 KB)

Ikona PDF Uchwała 781/XLVI/2020 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 3 (PDF, 217 KB)

Ikona PDF Uchwała 1204/LXIX/2021 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 4 (PDF, 617KB)

Ikona PDF Uchwała 782/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań (PDF, 219 KB)

Ikona PDF Uchwała 723/XLIII/2021 z dnia 23 września 2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka (PDF, 315 KB)

Ikona PDF Uchwała 468/XXVI/2020 z dnia 22 października 2020 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka (PDF, 227 KB)