Deklaracja dostępności

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zopow.rybnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.11.2021

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wymienionych poniżej:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
 • Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.11.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest Izabela Kołodziejczyk
 • adres poczty elektronicznej it@zopowrybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem: 32 308 07 00.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • sposób kontaktu – wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku  nie posiada tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby ZOPOW w Rybniku można dojechać busami prywatnych przewoźników oraz autobusami komunikacji miejskiej.
Wejście do ZOPOW, na co dzień, dostępne jest od strony parkingu ZOPOW i wymaga pokonania jednego stopnia. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego klient powiadamia pracownika placówki o swojej obecności.
Wejścia od strony głównej jest otwierane okazjonalnie i znajduje się na poziomie gruntu. W budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
W celu zapewnienia komunikacji pracownik schodzi do klienta na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy placówki).
Przed budynkiem na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
ZOPOW nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Raporty dostępności