RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest

 • Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 44/c, 44-200 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl)
 • Dom Dziecka w Rybniku (dalej Dom Dziecka) z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 44/B, 44-200 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl)
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza -Mieszkanie Nr 1 z siedzibą w Rybniku, ul. Rzeczna 4/8, 44-200 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl)
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 2/2, 44-203 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl)
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie nr 3 z siedzibą w Rybniku, ul. Mikołowska 130/1, 44-203 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl)
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie nr 4 z siedzibą w Rybniku, ul. Gen. Hallera 9a/6, 44-200 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl)
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystań z siedzibą w Rybniku, ul. Barbary 22D, 44-270 Rybnik (adres email: sekretariat@zopowrybnik.pl).

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Sylwię Kochman, z którym można się skontaktować pod adresem email: iodo@zopowrybnik.pl lub pisemnie na adres: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Powstańców Śląskich 44/c, 44-200 Rybnik ze wskazaniem formy w jakiej oczekuje Pani/Pan odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej udzielenia.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.

 • realizacji zadań statutowych placówki
 • realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości
 • archiwizacja w/w dokumentów oraz danych
 • mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej)
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą)
 • art. 9 ust. 2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody)
 • art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Wycofanie zgody?

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję tradycyjną na adres Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku lub dostarczyć osobiście opatrzoną własnoręcznym podpisem.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gdzie będą przekazywane i czy będą przetwarzane automatycznie?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacje w przedmiocie monitoringu wizyjnego

Monitoringiem wizyjnym objęto teren posesji wokół budynku ZOPOW (w części otoczenie zewnętrzne, teren od wejścia tylnego do budynku do garażu i część parkingu obok garażu, wjazd na teren posesji, część ogrodu, część chodnika wraz z wejście głównym).

Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora.

Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.

Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego zatrudnionych pracowników, zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora, zabezpieczenia mienia należącego do Pracodawcy, pracowników, wychowanków, innych osób przebywających na terenie Placówki, ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych skierowanym przeciwko zatrudnionym, Pracodawcy, wychowankom, osobom przebywających na terenie Placówki, ustalenie sprawców czynów nagannych, zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy, wychowania i opieki.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).