Linia rybnik

Ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

posiadanie obywatelstwa polskiego

wykształcenie - osoba spełniająca jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, o pracownikach samorządowych

znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe w dziale finansowym jednostki sektora finansów publicznych, lub w zakresie kontroli finansów sektora finansów publicznych

umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, (w szczególności Word i Exell) oraz zasad działania programów finansowo-księgowych

umiejętność sprawnej organizacji pracy

komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z współpracownikami

kierowanie się zasadami etyki zawodowej

dyspozycyjność, rzetelność, sumienność i pracowitość

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

prowadzenie rachunkowości jednostki

nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

opracowywanie planów budżetowych,

sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków kosztów i dochodów oraz ich analiza

dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

rozliczanie inwentaryzacji wyposażenia

sporządzanie bilansu i sprawozdań z realizacji budżetu

opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kieownika

dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

praca biurowa przy komputerze

praca w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce pracy : pomieszczenie biurowe , II piętro (brak windy w budynku)

Wymagane dokumenty (oferta):

CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji” (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)

list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy)

kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie

Termin składania dokumentów: do 31 marca 2016 r. do godz. 12.00

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

44-270 Rybnik

Ul. Barbary 22 C

Inne informacje

wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku. oferty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą, zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane, informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej CAPOW w Rybniku oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Administracyjnego, dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 739 81 34


Dyrektor

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik, dnia 22 marzec 2016.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku