Linia rybnik

Deklaracja dostepnosci serwisów internetowych Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku


Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zopowrybnik.pl
Data publikacji serwisu internetowego: 31 sierpień 2018 r.
Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
3. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
4. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
(np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
5. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
6. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 4 maja 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 04 maj 2020 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku