Linia rybnik

Nabór na stanowisko Młodszy Wychowawca w wymiarze etatu.


Nabór kandydatów do pracy na stanowisko młodszy wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Mieszkanie nr 1 w Rybniku, ul. Rzeczna 4/8.

Wymagania niezbędne:

-obywatelstwo polskie
-wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- posiadanie nieposzlakowanej opinii
- brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej

Wymagania dodatkowe:
- dyspozycyjność
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- kreatywność
- odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- planowanie i realizacja procesu wychowawczego powierzonego wychowanka
- opieka i prowadzenie zajęć z grupą
- monitorowanie procesu usamodzielnienia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie kandydata o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
- oświadczenie kandydata o braku ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Młodszy Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 1”
należy składać w terminie do 30 stycznia 2020r. pod adresem: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rybniku,
44-270 Rybnik, ul. Barbary 22 c.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do ZOPOW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej ZOPOW w Rybniku – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 15 stycznia 2020 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku