Linia rybnik

Ogłaszamy nabór kandydatów do pracy na stanowisko Ksiegowej/Ksiegowego w wymiarze 1/2 etatu w Zespole Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku ul. Barbary 22C 44-270 Rybnik

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,

posiadanie co najmniej 3–letniego stażu pracy w zakresie księgowości,

znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości jednostek budżetowych,

znajomość zasad księgowania oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej określonej dla jednostek budżetowych,

znajomość zasad obsługi programów finansowo-księgowych,

znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS OFFICE,

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

posiadanie obywatelstwa polskiego i nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

sumienność, dokładność i zaangażowanie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych,

prowadzenie księgowości w zakresie wydatków i dochodów zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,

inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

list motywacyjny,

CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie stażu w księgowości,

kserokopie dyplomów i świadectw ukończonych innych form podnoszenia kwalifikacji,

oświadczenie kandydata o znajomości ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia księgowości jednostek budżetowych,

oświadczenie kandydata o znajomości zasad księgowania i sporządzania sprawozdawczości określonej dla jednostek budżetowych,

oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa seksualne,

oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na sprawdzenie w rejestrze sprawców seksualnych,

oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: KSIĘGOWEJ/ KSIĘGOWEGO w Dziale Finansowo-Księgowym” Należy składać w terminie do dnia 10.01.2020 roku, pod adresem: pod adresem: ZOPOW 44-270 Rybnik ul. Barbary 22 c,

Inne informacje:

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej ZOPOW w Rybniku

Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 05 lipiec 2019 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku