Linia rybnik

Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w wymiarze 1/2 etatu.

Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku
pracownika socjalnego
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku ul. Przemysłowa 2/2

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie nieposzlakowanej opinii
- brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Wymagania dodatkowe:

- dyspozycyjność
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- kreatywność
- odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach wychowanków mieszkania usamodzielnienia
-podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie kontaktów dziecka z rodzicami
-regularny kontakt z rodziną dziecka w ich naturalnym środowisku oraz podczas ich wizyt w mieszkaniu
-współpraca z sądem, szkołą i innymi instytucjami, które zajmują się pomocą dziecku i rodzinie w sprawach dotyczących wychowanków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat do pracy zobowiązany jest donieść zaświadczenie o niekaralności)
- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie kandydata o braku ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej
- oświadczenie kandydata o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na stanowisko pracownika socjalnego w POW M2”
należy składać w terminie do 24 maj 2019 godz. 12.00 pod adresem:
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku,
44-270 Rybnik, ul. Barbary 22c.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do ZOPOW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej ZOPOW w Rybniku
– zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik maj 2019 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku