Linia rybnik

Nabór na stanowisko Psychologa w wymiarze 1/2 etatu, zastepstwo.


Zatrudnienie na zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku psychologa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 w Rybniku, Przemysłowa 2/2

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe:na kierunku: psychologia lub na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
- prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiadanie nieposzlakowanej opinii
- brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- kreatywność, odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- diagnoza i prowadzenie dokumentacji wychowanków placówki
- prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych
- współpraca z zespołem kierującym procesem wychowawczym dziecka
- współpraca z wychowawcami w planowaniu i realizacji procesu wychowawczego powierzonych wychowanków
- sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami
- współpraca z rodzinami biologicznymi wychowanków, przygotowywanie kontraktów współpracy i nadzorowanie ich realizacji
- przygotowywanie opinii i korespondencja z instytucjami (Sąd, szkoły, Policja itp.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat do pracy zobowiązany jest donieść zaświadczenie o niekaralności)
- oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie kandydata o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
- oświadczenie kandydata o braku ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Kandydat na stanowisko psychologa w POW M2”
należy składać w terminie do 19 kwietnia 2019r do godz. 12.00
pod adresem: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Barbary 22c.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do ZOPOW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej ZOPOW w Rybniku
zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 4 kwietnia 2019 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku