Linia rybnik

Zatrudnienie na zastępstwo w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie

wykształcenie wyższe:

na kierunku: psychologia lub

na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

posiadanie nieposzlakowanej opinii

brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej

Wymagania dodatkowe:

dyspozycyjność

komunikatywność

umiejętność pracy w zespole

kreatywność

odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

diagnoza i prowadzenie dokumentacji wychowanków placówki

prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych

współpraca z zespołem kierującym procesem wychowawczym dziecka

współpraca z wychowawcami w planowaniu i realizacji procesu wychowawczego powierzonych wychowanków

sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami

współpraca z rodzinami biologicznymi wychowanków, przygotowywanie kontraktów współpracy i nadzorowanie ich realizacji

przygotowywanie opinii i korespondencja z instytucjami (Sąd, szkoły, Policja itp.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy

oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat do pracy zobowiązany jest donieść zaświadczenie o niekaralności)

oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie kandydata o braku ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko psychologa” należy składać w terminie do 22 czerwca 2018r do godz. 12.00 pod adresem: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Barbary 22c.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Placówki po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Ognisk
Wychowawczych w Rybniku – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Informacja o wynikach naboru
zawiera imiona i nazwiska kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22
44-270 Rybnik

Rybnik, dnia 07.06.2018

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku