Linia rybnik

Nabór kandydatów do pracy na zastępstwo:młodszy wychowawca

Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie

wykształcenie wyższe

na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo

na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

posiadanie nieposzlakowanej opinii

brak pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej

Wymagania dodatkowe:

dyspozycyjność

komunikatywność

umiejętność pracy w zespole

kreatywność

odpowiedzialność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

planowanie i realizacja procesu wychowawczego powierzonego wychowanka

opieka i prowadzenie zajęć z grupą

monitorowanie procesu usamodzielnienia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kserokopie ewentualnych dotychczasowych świadectw pracy

oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie kandydata o braku ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko młodszy wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2” należy składać w terminie do dnia 09 czerwiec 2017r. pod adresem: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Rybniku, 44-270 Rybnik, ul. Barbary 22 c.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Placówki po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej CAPOW w Rybniku – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Dyrektor

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku